Новата магистратура по „Управление и технологии в транспортната инфраструктура“ към катедра „Пътища“ стартира през учебната 2017 – 2018 година. Образователният процес се организира на основата на квалификационна характеристика, учебни планове и учебни програми, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Срокът на обучение е 2 години или четири семестъра, от които три учебни семестъра и един дипломен семестър. Завършилите специалността ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще могат да се реализират като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местните администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи.

Учебен план на специалността