Пътища

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Общ курс по пътно строителство;
 • Проектиране на пътища и възли;
 • Строителство на пътища;
 • Градоустройство, градско движение и улици;
 • Аеродрумно строителство;
 • Поддържане и реконструкция на пътища
 • Транспортни системи, организация и безопасност на пътното движение
 • Съвременни технологии в пътното строителство.

повече »

Транспортни съоръжения

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения;
 • Въведение в строителството;
 • Въжени линии;
 • Комбинирани мостове;
 • Компютърен анализ на транспортни съоръжения;
 • Метрополитени и подземни съоръжения;
 • Организация и безопасност на движението;
 • Поддържане и реконструкция на мостове;
 • Подземни транспортни съоръжения;
 • Пристанища;
 • Пристанищно строителство;
 • Стоманени мостове;
 • Стоманобетонни мостове;
 • Строителни методи в подземното строителство;
 • Транспортни тунели;
 • Транспортно стопанство;
 • Екология и опазване на околната среда.

повече »

Математика

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Математически анализ І част
 • Математически анализ ІІ част
 • Приложна математика
 • Математическа теория на транспортните потоци;
 • Математическа статистика;
 • Приложна математическа статистика;
 • Математически основи на числени методи;
 • Приложна математика;
 • Устойчивост на диференциалните уравнения с приложение в механиката;
 • Финансова математика.

повече »


Железници

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Общ курс по железници;
 • Железопътно строителство;
 • Проектиране и строителство на железопътни линии;
 • Автоматизирано проектиране на жп линии;
 • Горно строене и поддържане на железния път;
 • Гари, гарови съоръжения и ж. п. експлоатация;
 • Пътища и железници;
 • Специални железници;
 • Високоскоростни жп линии;
 • Градски релсов транспорт;
 • Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт;
 • Висящи въжени линии;
 • Тунели.

повече »

Геотехника

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Инженерна геология и хидрогеология;
 • Приложна инженерна геология (за магистри);
 • Земна механика;
 • Скална механика;
 • Фундиране;
 • Специални методи на фундиране;
 • Компютърни технологии в геотехническото проектиране.

повече »

Обществени науки

Катедрата обучава студентите от всички факултети на УАСГ по дисциплините:

 • Философия на културата и религията,
 • Теория на ценностите;
 • Теория на социалните отношения;
 • История на философията;
 • Естетика;
 • Инженерна етика;
 • Общество, култура, ценности;
 • Икономика;
 • Икономика на пазарното стопанство;
 • Обща икономическа теория;
 • Обща теория на пазарното стопанство;
 • Маркетинг;
 • Мениджмънт;
 • Предприемачество;
 • Икономика за мениджъри;
 • Социология.

повече »