История на катедрата

В първите учебни планове на новооткритото през 1942 г. Висше техническо училище в София влизат дисциплините, които впоследствие се четат от преподавателите на образуваната през 1947 г. катедра “Пътища и земна механика”, а именно: земна механика, фундиране, пристанищно строителство, земни работи, геология, петрография, инженерна геология, съобщително дело.

Във връзка с преобразуването на Висшето техническо училище в Държавна политехника, ИСИ, ВИСИ, ВИАС и УАСГ и катедрата изменя името си, както следва:
“Пътища и земна механика” (1947–1953);
“Земна механика и фундиране” (1953–1961);
“Земна механика, фундиране и инженерна геология” (1961–1991);
“Геотехника” (от 1991).

Ежегодно в катедра „Геотехника“ се връчват стипендии на името на проф. Балушев и проф. Венков на студенти, изявили се в изучаването на инженерната геология, земната механика и фундирането.

Преподавателите от катедрата участват в проучването и проектирането на стотици отговорни обекти в България и чужбина. В катедра „Геотехника“ са обучени десетки български и чуждестранни докторанти, много от които в момента са известни специалисти.

Преподавателски и инженерен състав

Ръководител катедра

проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов

Преподавател

проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова

Преподавател

доц. д-р инж.геол. Ася Божидарова Божинова-Хаапанен

Преподавател. Зам. – декан по учебната дейност на ФТС

доц. д-р инж.геол. Ивайло Йорданов Иванов

Преподавател

доц. д-р инж. Мирослав Георгиев Тодоров

Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев

Преподавател

гл.ас. д-р инж. Николай Ангелов Керенчев

Преподавател

ас. инж. Ваня Любомирова Петкова

Преподавател

ас. инж. Цветан Трендафилов Иванов

Инженер поддръжка

инж. Николай Стефанов Попов

Конструктор

инж. Росен Нанкин

 Дисциплини

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Инженерна геология и хидрогеология;
  • Приложна инженерна геология (за магистри);
  • Земна механика;
  • Скална механика;
  • Фундиране;
  • Специални методи на фундиране;
  • Компютърни технологии в геотехническото проектиране.

Обучението се провежда на български, английски и немски език.

Лаборатории

Катедрата разполага със следните лаборатории, в които се обучават студентите и които извършват и външни услуги:

Лаборатория по земна механика

В лабораторията се определят физичните и механичните свойства на строителни почви, служещи като основа на сгради и съоръжения.

Лаборатория по скална механика

В лабораторията се изпитват образци от различни видове скали, които могат да се използват като строителни материали, основа за сгради и съоръжения, облицовки.

Компютърна лаборатория

Лабораторията е оборудвана със съвременни компютри и специализиран софтуер, който се използва за обучение на студентите по съвременните компютърни технологии в геотехническото проектиране.

Учебна зала по инженерна геология и хидрогеология

В залата се провежда съвременно обучение  по инженерна геология и хидрогеология на студентите от всички инженерни специалности на УАСГ. Представени са стотици образци от минерали и скали, както и много специализирани карти. Залата е снабдена с мултимедийно оборудване.


Контакти

Адрес: Ректорат на УАСГ, ет. 1, каб. 104, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/245

Секретар: Снежана Боянова Котовска