В началото на 2018 г. по решение на Академичния съвет на УАСГ катедра „Пътища“ и катедра „Транспортни съоръжения“ се обединиха в една катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ с два сектора – „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“.

История на катедра „Пътища“

Катедра „Пътища“ има богата история и заслужено място сред водещите катедри при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Първата учебна година на новосъздаденото Висше техническо училище се открива на 4-ти октомври 1942 г. През същата учебна година, наред с други катедри, е създадена катедра “Пътища и железници”. По-късно през 1948 г. се създават самостоятелни катедри “Пътища и земна механика” и “Железници”. При разделянето на Държавната Политехника (1953 г.) катедра “Пътища и земна механика” се разделя на две: катедра “Пътища” и катедра “Земна механика”.

В годините на своето съществуване катедрата се утвърждава като водещо учебно и научно-изследователско звено по всички направления на транспортното строителство в България. Катедрата обучава студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми по различни специалности, свързани с транспортното строителство.

Завършилите специалисти с образователна степен „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“ могат да намерят професионална реализация като ръководни, аналитични и приложни специалисти в:

 • държавните и местни административни власти;
 • научно-изследователски институти и компании;
 • проектантски колективи;
 • строителни фирми и други предприятия в системата на транспортната инфраструктура.

Катедрата предлага и магистърска програма „Транспортно строителство“ в задочна форма, предоставяща на обучаващите се задълбочена теоретична и практическа подготовка в съответната професионална област.

От началото на учебната 2017/2018 г., катедрата ще предложи на студентите нова магистърска програма „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“. Реализацията на магистрите по тази програма дава възможност за работа освен в областта на придобитата първа бакалавърска или магистърска специалност, така и в:

 • управление на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура;
 • управление на пътна и улична мрежа;
 • управление на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура;
 • екипи за проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура;
 • офериране и калкулация на инфраструктурни проекти;
 • производствено-технически отдели.

През месец септември 2014 г. по инициатива на катедра „Пътища“ към УАСГ – гр. София е учреден „Български форум за транспортна инфраструктура“, с цел да бъдат обединени усилията на учени, пътни експерти, браншови организации и администрация в търсенето на най-добри решения при изграждането и поддържането на транспортна инфраструктура у нас .

В началото на 2017 г. катедра „Пътища“ подписа меморандуми за сътрудничество с две водещи фирми HTI България“ ЕООД и ACO Академия, като основната им цел е да се създадат иновативни и висококвалифицирани специалисти, които да се реализират успешно в областта на транспортното строителство. Партньорството включва обновяване на дисциплини, свързани с новите технологии в областта и създаване на иновативен подход за преподаване.

История на катедра „Транспортни съоръжения“

Катедрата е създадена през 2002 г. с цел да обучава студентите от Факултета по транспортно строителство по проектиране, строителство и поддържане на следните транспортни съоръжения:

 • пътни, железопътни и пешеходни мостове от различни материали (стоманобетонни, зидани, стоманени, комбинирани от стомана и стоманобетон);
 • тунели за ж.п. линии, метрополитени, пътища и автомагистрали, изпълнявани по различни начини – прокопаване без нарушаване на терена и чрез изкоп и допълнително засипване;
 • други подземни съоръжения – пешеходни подлези, подземни гаражи и т.н.;
 • пристанища и съоръженията им – кейове, молове, вълноломи и др.

Към катедрата се дипломират студенти със специализация “Строителство на транспортни съоръжения”. До създаването на катедра “Транспортни съоръжения” обучението по мостове, тунели и пристанища се е водело от преподаватели на други катедри. Освен учебна дейност катедрата развива научноизследователска, експертна и проектантска дейност, свързана с транспортното строителство, като по-значителни обекти са магистрала “Люлин”, удвояването на жп линията Пловдив – Свиленград и др. Разработват се научноизследователски теми, финансирани от УАСГ и МОН. Основател на катедрата и първи ръководител е проф. Ил. Иванчев в периода 2002 – 2004 г.

Преподавателски и инженерен състав

Ръководител катедра

проф. д. ик. н. инж. Николай Ганчев Михайлов

Сектор „Пътища“

Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова

Преподавател

доц. д-р инж. Весела Тодорова Филипова

Преподавател

доц. д-р инж. Валентин Николов

Преподавател

гл.ас. д-р инж. Димитър Кирилов Мартинов

Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ванина Иванова Попова

Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Преподавател

ас. инж. Тодор Тодоров Тодоров

Преподавател

ас. инж. Марин Славчев Дончев

Преподавател

ас. инж. Десислава Василева Паунова

Инженери поддръжка

инж. Мартин Райчев Недков

инж. Христо Пламенов Грозданов

Сектор „Транспортни съоръжения“

Преподавател

Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев

Преподавател

гл.ас. д-р инж. Иванка Костадинова Топурова – Тодорова

Преподавател

ас. инж. Десислава Митева

Преподавател

ас. инж. Александър Константинов Жипонов

Дисциплини

Сектор „Пътища“ обучава студентите по дисциплините:

 • Общ курс по пътно строителство;
 • Проектиране на пътища и възли;
 • Строителство на пътища;
 • Градоустройство, градско движение и улици;
 • Аеродрумно строителство;
 • Поддържане и реконструкция на пътища;
 • Транспортни системи;
 • Организация и безопасност на пътното движение;
 • Съвременни технологии в пътното строителство.

Сектор „Транспортни съоръжения“ обучава студентите по дисциплините:

 • Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения;
 • Въведение в строителството;
 • Въжени линии;
 • Комбинирани мостове;
 • Компютърен анализ на транспортни съоръжения;
 • Метрополитени и подземни съоръжения;
 • Организация и безопасност на движението;
 • Поддържане и реконструкция на мостове;
 • Подземни транспортни съоръжения;
 • Пристанища;
 • Пристанищно строителство;
 • Стоманени мостове;
 • Стоманобетонни мостове;
 • Строителни методи в подземното строителство;
 • Транспортни тунели;
 • Транспортно стопанство;
 • Екология и опазване на околната среда.


Лаборатории и учебни зали

Лаборатория по пътища

В лабораторията се провежда практическо обучение на студентите по дисциплините:

 • Строителство на пътища;
 • Поддържане и реконструкция на пътища.

Учебна зала по транспортни съоръжения

Катедрата разполага със специализирана учебна зала, в която студентите получават нагледни познания по строителството на транспортни съоръжения. Залата е оборудвана с множество макети и учебни пособия.

 


 

Контакти

Адрес: Корпус Б, ет. 7, каб. 743, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/565

Канцелария: инж. Грета Георгиева