История на катедрата

Катедра „Пътища“ има богата история и заслужено място сред водещите катедри при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Първата учебна година на новосъздаденото Висше техническо училище се открива на 4-ти октомври 1942 г. През същата учебна година, наред с други катедри, е създадена катедра “Пътища и железници”. По-късно през 1948 г. се създават самостоятелни катедри “Пътища и земна механика” и “Железници”. При разделянето на Държавната Политехника (1953 г.) катедра “Пътища и земна механика” се разделя на две: катедра “Пътища” и катедра “Земна механика”.

В годините на своето съществуване катедрата се утвърждава като водещо учебно и научно-изследователско звено по всички направления на транспортното строителство в България. Катедрата обучава студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми по различни специалности, свързани с транспортното строителство.

Завършилите специалисти с образователна степен „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“ могат да намерят професионална реализация като ръководни, аналитични и приложни специалисти в:

 • държавните и местни административни власти;
 • научно-изследователски институти и компании;
 • проектантски колективи;
 • строителни фирми и други предприятия в системата на транспортната инфраструктура.

Катедрата предлага и магистърска програма „Транспортно строителство“ в задочна форма, предоставяща на обучаващите се задълбочена теоретична и практическа подготовка в съответната професионална област.

От началото на учебната 2017/2018 г., катедрата ще предложи на студентите нова магистърска програма „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“. Реализацията на магистрите по тази програма дава възможност за работа освен в областта на придобитата първа бакалавърска или магистърска специалност, така и в:

 • управление на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура;
 • управление на пътна и улична мрежа;
 • управление на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура;
 • екипи за проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура;
 • офериране и калкулация на инфраструктурни проекти;
 • производствено-технически отдели.

През месец септември 2014 г. по инициатива на катедра „Пътища“ към УАСГ – гр. София е учреден „Български форум за транспортна инфраструктура“, с цел да бъдат обединени усилията на учени, пътни експерти, браншови организации и администрация в търсенето на най-добри решения при изграждането и поддържането на транспортна инфраструктура у нас .

В началото на 2017 г. катедра „Пътища“ подписа меморандуми за сътрудничество с две водещи фирми HTI България“ ЕООД и ACO Академия, като основната им цел е да се създадат иновативни и висококвалифицирани специалисти, които да се реализират успешно в областта на транспортното строителство. Партньорството включва обновяване на дисциплини, свързани с новите технологии в областта и създаване на иновативен подход за преподаване.

Дисциплини

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Общ курс по пътно строителство;
 • Проектиране на пътища и възли;
 • Строителство на пътища;
 • Градоустройство, градско движение и улици;
 • Аеродрумно строителство;
 • Поддържане и реконструкция на пътища;
 • Транспортни системи;
 • Организация и безопасност на пътното движение;
 • Съвременни технологии в пътното строителство.

Лаборатории

Лаборатория по пътища

В лабораторията се провежда практическо обучение на студентите по дисциплините:

 • Строителство на пътища;
 • Поддържане и реконструкция на пътища.


Контакти

Адрес: Корпус Б, ет. 7, каб. 743, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/565

Канцелария: инж. Грета Георгиева