История на катедрата

Катедрата е създадена през 2002 г. с цел да обучава студентите от Факултета по транспортно строителство по проектиране, строителство и поддържане на следните транспортни съоръжения:

 • пътни, железопътни и пешеходни мостове от различни материали (стоманобетонни, зидани, стоманени, комбинирани от стомана и стоманобетон);
 • тунели за ж.п. линии, метрополитени, пътища и автомагистрали, изпълнявани по различни начини – прокопаване без нарушаване на терена и чрез изкоп и допълнително засипване;
 • други подземни съоръжения – пешеходни подлези, подземни гаражи и т.н.;
 • пристанища и съоръженията им – кейове, молове, вълноломи и др.

Към катедрата се дипломират студенти със специализация “Строителство на транспортни съоръжения”. До създаването на катедра “Транспортни съоръжения” обучението по мостове, тунели и пристанища се е водело от преподаватели на други катедри. Освен учебна дейност катедрата развива научноизследователска, експертна и проектантска дейност, свързана с транспортното строителство, като по-значителни обекти са магистрала “Люлин”, удвояването на жп линията Пловдив – Свиленград и др. Разработват се научноизследователски теми, финансирани от УАСГ и МОН. Основател на катедрата и първи ръководител е проф. Ил. Иванчев в периода 2002–2004 г.

Дисциплини

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения;
 • Въведение в строителството;
 • Въжени линии;
 • Комбинирани мостове;
 • Компютърен анализ на транспортни съоръжения;
 • Метрополитени и подземни съоръжения;
 • Организация и безопасност на движението;
 • Поддържане и реконструкция на мостове;
 • Подземни транспортни съоръжения;
 • Пристанища;
 • Пристанищно строителство;
 • Стоманени мостове;
 • Стоманобетонни мостове;
 • Строителни методи в подземното строителство;
 • Транспортни тунели;
 • Транспортно стопанство;
 • Екология и опазване на околната среда.

Преподавателски и инженерен състав

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев

Преподавател
Преподавател

ас. д-р инж. Любомир Карадех

Преподавател

ас. инж. Десислава Митева

Учебни зали

Катедрата разполага със специализирана учебна зала, в която студентите получават нагледни познания по строителството на транспортни съоръжения. Залата е оборудвана с множество макети и учебни пособия.


Контакти

Адрес: Корпус Б, ет. 3, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/585

Секретар: Пенка Иванова Маринова