Факултет по транспортно строителство към Университет по архитектура, строителство и геодезия

Какво е да си строителен инженер по транспортно строителство и строителство на транспортни съоръжения?

Строителният инженер, завършил специалностите „Транспортно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ е СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ДВЕ В ЕДНО. Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, а също така всякакви конструкции и сгради, включително небостъргачи, огромни търговски, бизнес и промишлени сгради. Нещо, което не всички умеят…

Обучението е редовно или задочно по всички специалности.

За нас

Факултетът по транспортно строителство е създаден през м. май 1987 г., обособявайки се от Строителния факултет на УАСГ, поради необходимостта от подготовка на квалифицирани специалисти по транспортно строителство. При своето учредяване той включва в състава си катедрите: “Пътища”, “Железници”, “Геотехника”, “Математика” и “ОЗННС”. През 1991 г. последната е закрита, а във факултета се включва катедра “Обществени науки”. През 2003 г. е сформирана нова катедра – “Транспортни съоръжения”.

В образователен аспект факултетът подготвя студенти-магистри с петгодишен срок на обучение в три специализации: “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” и “Строителство на транспортни съоръжения”. От 2002 г. до 2014 г. се извършва и обучение на студенти на немски език в сътрудничество с Техническия университет – гр. Виена, Република Австрия. Понастоящем се водят преговори с ТУ – Виена за продължаване на немскоезичното обучение.

От учебната 2017 – 2018 година, съвместно с Академията на МВР се подготвя нова специалност за бакалаври с четиригодишен срок на обучение „Организация и управление на движението“. Завършилите тази специалност с квалификация „Бакалавър – строителен инженер“ могат да продължат обучението си в магистърска програма към Академията на МВР и във всички магистърски програми на УАСГ или да се реализират като бакалаври – строителни инженери в проектантски, консултантски и строителни фирми.

Завършилите други инженерни университети, при определени изисквания могат да се запишат в съвременните магистратури по „Транспортно строителство“ (задочно обучение), „Геотехническо инженерство“ (редовно обучение) и  „Управление технологии в транспортната инфраструктура“ (задочно обучение), които откриват много нови възможности за реализация.

Факултетът разполага с лаборатории към катедри “Пътища”, “Железници” и „Геотехника“.

За нуждите на учебната и научноизследователската работа факултетът притежава съвременна компютърна техника и периферни устройства, аудиовизуална апаратура за презентация на лекции и на научни доклади.

Общо за година във факултета се обучават средно 400 студента. Всички наши възпитаници намират добър прием и възможности за пълноценна реализация в практиката. Съществува и се очаква още по-засилено търсене на специалисти, завършили ФТС, както в проектантските, строителните и консултантските фирми, така и в държавната и общинска администрация. Много от дипломиралите се пътни и жп инженери успешно упражняват професията си и в други страни. Във факултета се приемат за обучение и докторанти по различни теми.

Факултетът по транспортно строителство активно си сътрудничи със сродни европейски университети в научната и учебно-преподавателската област, а именно: ТУ – Виена, ТУ – Дрезден, Университета по строителство в гр. Загреб.

Много от преподавателите на факултета участват със собствени проекти в изграждането на инфраструктурни обекти от национален мащаб и имат водещи позиции в строителната практика.

Ръководство на факултета

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров – Декан на ФТС

доц. д-р инж.геол. Ивайло Йорданов Иванов – Зам. декан на ФТС по учебната дейност

проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова – Зам.- декан на ФТС по научна и международна дейност

 

Деканат

инж. Ети Милчева Белова-Радоева – Инспектор факултет

Мирослава Иванова Иванова – Организатор факултет

Връзка към страницата на ФТС в официалния сайт на УАСГ

За да преминете към страницата на ФТС в сайта на УАСГ, натиснете ТУК!

 

Наши приятели и спонсори

Алумни и кариери

Да си спомним…