Транспортно строителство – редовно обучение

Магистър (MA) – редовно обучение

Специалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ още от създаването на университета. Това е една уникална и съвременна специалност, която подготвя инженерни кадри за една от най-перспективните в света и в България области на строителството, финансово обезпечена и …. повече »

Транспортно строителство – задочно обучение

Магистър (MA) – задочно обучение

Задочното обучение по специалността „Транспортно строителство“ позволява на студентите да завършат своето висше образование и да получат желаната специализация, без да се откъсват от работата си или от други свои дейности. Този начин на обучение е подходящ за… повече »

Ново! Организация и управление на движението – редовно обучение

Бакалавър (BA) – редовно обучение

Това е една съвременна специалност, насочена към най-модерните и високотехнологични методи за управление и организация на движението. Подготвя се договор между УАСГ и Академията на МВР завършилите бакалаври да могат да продължатповече »


Ново! Транспортно строителство и управление на инфраструктурата (немскоезично обучение)

Бакалавър (BA) – редовно обучение

Обучението на бакалаври по транспортно строителство и управление на инфраструктурата ще стартира от следващата 2018 – 2019 учебна година и ще се провежда по програма, съгласувана с Технически университет – гр. Виена, Австрия. Учебният процес е на немски език… повече »

Транспортно строителство – Магистратура – задочно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – задочно обучение

Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 „Архитектура и строителство“, които желаят да придобият магистърска степен по… повече »

Геотехническо инженерство – Магистратура – редовно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – редовно обучение

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация… повече »


Ново! Управление и технологии в транспортната инфраструктура – Магистратура – задочно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – задочно обучение

Магистратурата по „Управление и технологии в транспортната инфраструктура“ към катедра „Пътища“ стартира от учебната 2017 – 2018 г. Завършилите специалността ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще могат да повече »