Обучението по тази съвременна програма стартира от учебната 2018 – 2019 година и ще се провежда по програма, съгласувана с Технически университет – гр. Виена, Австрия. Учебният процес е на немски език, като студентите завършват степен „бакалавър – строителен инженер“ в УАСГ (4 годишен срок на обучение), след което по желание могат да запишат инженерна магистратура по избор в УАСГ или в ТУ – Виена.

Кандидатите трябва да владеят добре немски език, което се проверява чрез изпит.

Завършилите тази специалност студенти са едни от най-търсените инженери в множеството елитни немски и австрийски строителни фирми в България или чужбина.

Съгласно споразумение между ТУ – Виена и УАСГ  е възможно последващо съвместно обучение в УАСГ и ТУ – Виена на бакалаври, завършили „Транспортно строителство и управление на инфраструктурата“, в магистратура по „Мениджмънт на инфраструктурата“, с получаване на българска и австрийска диплома.

Учебен план на специалността (на български език)

Учебен план на специалността (на немски език)