Това е една съвременна специалност, насочена към най-модерните и високотехнологични методи за управление и организация на движението, стартираща от учебната 2017 – 2018 г. Подготвя се договор между УАСГ и Академията на МВР завършилите бакалаври да могат да продължат обучението си в магистратура към МВР Академия, както и част от дисциплините да се водят съвместно с преподаватели от Академията на МВР. Следването е със срок четири години и има за цел да подготви специалисти, необходими както за нуждите на транспортното строителство, така и за организацията, контрола и безопасността на съвременното натоварено движение. Успешно завършилите студенти получават дипломи за висше образование за степен „Бакалавър – строителен инженер по организация и управление на движението“ и могат да се реализират професионално в български и чуждестранни строителни и проектантски фирми, строителния надзор, инвестиционните и консултантски компании, в публичната и общинската администрация, в структурите на МВР, КАТ и ДАИ. Те могат да продължат обучението си в магистърска програма на Академията на МВР, магистърските програми по строително инженерство на УАСГ и други висши строителни училища.

Учебен план на специалността