Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 „Архитектура и строителство“, които желаят да придобият магистърска степен по специалността „Транспортно строителство“.  Студентите получават квалификация „магистър – строителен инженер“, след успешно завършване на задочното си обучение в продължение на три семестъра, последният от които е дипломен. Кандидатите трябва да са завършили петгодишния курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ или степените „бакалавър“ и „магистър“ в български висши училища, с диплома за придобита квалификация „строителен инженер“.

Учебен план на специалността