ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА 80 ГОДИНИ УАСГ

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и приятели на УАСГ, Официалното събрание, послучай 80 годишния юбилей на УАСГ, ще се проведе на…

Read More

Във ФТС започна обучението по магистърска програма “Безопасност на пътното движение”

Започнаха занятията по новата матистърска програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно от АМВР и УАСГ. Програмата предизвика голям интерес…

Read More

Ден на геотехникатата в УАСГ – 03.10 от 10.00 ч, в зала 230

На 03.10.2022 г, от 10.00 часа, в зала 230, ще се проведе “Ден на Геотехниката в УАСГ”. В рамките на…

Read More

ИНТЕРАКТИВЕН ФОРУМ “ЛИДЕРИТЕ, КОИТО СТРОЯТ”

На 28 и 29 септември във фоайто на Новата сграда на УАСГ, от 9.00 до 16.00 ч, ще се проведе…

Read More


Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/


СТАРТИРА ПРИЕМ ПО НОВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ“

УАСГ и АМВР обявяват прием в платено обучение в НОВА магистърска програма по БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ към Факултет по транспортно строителство на УАСГ  и Факултет „Пожарна безопасност“ – ЗАДОЧНА форма на обучение.

В края на обучението успешно завършилите студенти ще получат диплома за Магистър по безопасност на пътното движение, подписана от Ректора на УАСГ и Ректора на Академия на МВР.

Условия за прием: Придобита степен на обучение „Бакалавър“ или „Магистър“ от област на висше образование 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана и успех, не по-малък от 3.50. Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища.

Продължителност на обучението: Три семестъра с обща продължителност една година и половина, включително разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия през последния (трети) семестър.

Таксата за обучение е 500 лева на семестър или общо 1500 лева и се заплаща еднократно (или на три вноски).

Важни дати:

– От 10.07.2022 г. до 15.09.2022 г. – предварително подаване на заявление и диплома за висше образование. Заявлението и дипломата за висше образование се изпращат, подписани и сканирани, на имейл адреси: office@fte-uacg.bg, trainingdepartment@mvr.bg

– На 22.09.2022 г. – обявяване на списък с одобрените кандидати. Списъкът ще бъде публикуван на интернет страниците на Академията на МВР и на Факултета по транспортно строителство.

– От 26.09.22 г. до 30.09.22 г. подаване на документи за записване в канцеларията на Академията на МВР, бул. „Александър Малинов“ № 1, ет. 4, ст. 414 в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

Необходими документи за записване на одобрените кандидати:

  • Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

  • Студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки, документ за платена такса за обучение.

– Начало на обучението – 3 октомври 2022 г., като студентите ще бъдат уведомени предварително и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия на страниците на Факултета по транспортно строителство на УАСГ и Академията на МВР.

За разяснения и въпроси, можете да се свържете с:

  • инж. Росица Македонска – Координатор на проекта от страна на УАСГ.

E-mail: rmakedonska_fce@uacg.bg, моб. тел: +359882047722;

  • инж. Кирил Мерджев – Началник отдел УИД, Академия на МВР.

E-mail: trainingdepartment@mvr.bg, тел. +359 2 9829212, +359887642702.


СПЕЦИАЛНОСТИ

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Нова магистратура за бакалаври и магистри, съвместно с Академия на МВР – БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ – задочно обучение

Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство – редовно и задочно обучение

Земна и скална механика – редовно и задочно обучениеКАТЕДРИ

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника