Писма на кат. “Пътища” и кат. “Железници” до АС и Ректора на УАСГ, относно лабораториите към катедрите

Факултетният съвет на ФТС, на свое заседание, проведено на 27.06.2017 г., прие и изрази съгласието си с писмо от Ръководителя на катедра “Пътища”, проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, до АС и Ректора на УАСГ. В писмото се третира въпросът, относно необходимостта от създаване на нова модерна лаборатория към кат. “Пътища” и свързаните с това проблеми. Пълният текст на писмото можете да видите тук.

На факултетния съвет беше представено и писмо до АС и Ректора на УАСГ от ръководителя на кат. “Железници”, проф. д-р. инж. Стойо Тодоров, относно значението на специализираната лаборатория по железници за обучението на студентите от специализация “Железопътно строителство” и невъзможността за нейното преструктуриране и преместване. Факултетният съвет изрази своето съгласие с мнението на ръководителя на катедрата.

Представените писма ще бъдат внесени за разглеждане от АС и Ректора на УАСГ.

 

0