Представяне на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 29.03.2018 г. се проведе открит катедрен съвет на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към ФТС. На съвета присъстваха ректорът на УАСГ, заместник ректори, деканското ръководства на ФТС, представители на бизнеса, научните среди и медиите. Проф. д. ик. н. Николай Михайлов представи катедрата, обединяваща катедри “Пътища” и “Транспортни съоръжения”, както и план за нейното развитие в близките години. Новата катедра обединява усилията на опитни и високо квалифицирани преподаватели и ще продължи да подготвя  ценените и търсени специалисти в областта на пътното строителство и строителството на транспортни съоръжения. Предвиждат се инвестиции от бизнеса за над 300 000 лева, свързани със създаване на нова, модерна изпитвателна лаборатория. Представители на бизнеса, настоятелството на УАСГ и ректорското ръководство поздравиха състава на катедрата и изтъкнаха голямата необходимост и недостига на инженери по транспортно строителство в строителния бранш.

0