ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“

ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“ МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНА ТАКСА, при сключен тристранен договор между работодател, УАСГ и студент, с който студентите поемат ангажимент да работят при одобрен от Министерството на образованието и науката работодател за срок от поне 5 години след дипломирането си.

Според приетата с Постановление на Министерски съвет Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, основното трудово възнаграждение за дипломиралия се студент, назначен при работодателя, с когото е сключил договор, не може да бъде по-малко от по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието.

Със заповед на Министъра на образованието и науката е утвърден списък на специалностите и броя студенти за всеки университет, които могат да се обучават безплатно, при сключен договор с работодател. В списъка са включени 12 броя студенти от специалност „Транспортно строителство“ на УАСГ и 9 броя студенти от специалност „Транспортно строителство“ на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Министерският съвет на България е утвърдил и списък на 154 одобрени работодатели (частни и държавни фирми), в който са включени следните 8 фирми, с които студенти от специалност „Транспортно строителство“  могат да сключат договор. Всяка компания е заявила брой студенти, с които може да сключи договор.

№ по ред от утвърдения от МС списък на работодателите Наименование на работодателя Брой студенти от специалност „Транспортно строителство“ на УАСГ или ВТУ, които могат да сключат договор с работодателя
1 Автомагистрали „Черно море“ АД 5
35 Джи Пи Груп АД 1
39 Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура (ДП „НКЖИ“) 10
121 Транспортно строителство и възстановяване ЕАД – клон Варна 1
122 Транспортно строителство и възстановяване ЕАД – клон Горна Оряховица 1
123 Транспортно строителство и възстановяване ЕАД – клон Пловдив 1
124 Транспортно строителство и възстановяване ЕАД – клон София 1
125 Транспортно строителство и възстановяване ЕАД – Централно управление 1

В Деканата на ФТС е получено писмо от ДП „НКЖИ“, с което се изразява готовност за сключване на договори със студенти от специалност „Транспортно строителство“ и с УАСГ за осигуряване на безплатно обучение, при ангажимент за работа в компанията след дипломирането. По време на обучението на студентите фирмата може да осигури стажове и друга подкрепа. ДП „НКЖИ“ има възможност да предложи на назначените дипломирали се студенти работни места в своите поделения в страната, съобразени с местожителството или желанието на студента.

Конкретните подробности по процедурата за сключване на договори и осигуряване на безплатно обучение се очаква да бъдат уточнени до средата на септември 2021 г. Повече информация – в Деканата на ФТС.

Информация за действащите нормативни документи можете да намерите на сайта на МОН.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩО ЗА СТУДЕНТИ ОТ I-ВИ И II-РИ КУРС, КОИТО МОГАТ ДА СИ ОСИГУРЯТ СЛЕДВАНЕ БЕЗ ТАКСИ, КАКТО И ГАРАНТИРАНА РАБОТА СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО!

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

0