Уважаеми кандидат-студенти!

Това, че избрахте Факултета по транспортно строителство на УАСГ, за да продължите Вашето образование, е първата стъпка по пътя към Вашия успех в живота, към най-търсената и най-високо платена строителна професия – инженер по транспортно строителство.

На тази страница ще намерите полезна информация за Вашето кандидатстване в специалностите на нашия факултет и отговори на интересуващи Ви въпроси.

Всеки кандидат-студент, който е завършил средното си образование след 2008 година и успешно е издържал Държавните зрелостни изпити може да се регистрира на нашата страница „Прием“, като попълни анкетната форма и настоящето „Заявление за гарантиран прием“  в специалностите на Факултета по транспортно строителство.

Освен чрез анкетната форма попълненото от Вас и сканирано заявление можете да изпратите по имейла, на адрес: fte.uacg@gmail.com или да го внесете лично в Учебен отдел на УАСГ, сградата на Ректората, ет. 2, зала 225, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София.

Попълненото заявление за гарантиран прием Ви гарантира приемане в избраната специалност, без участие в класирането, при успешно положен ДЗИ.

След като сте подали заявлението, трябва да се запишете за студент във Факултета по транспортно строителство. За целта ще трябва да дойдете лично в УАСГ в период, който ще бъде обявен на сайта на УАСГ и на сайта на ФТС  (обикновено от края на м. юни до края на м. юли), като носите лична карта, диплома за завършено средно образование и документ за платена такса за записване.

От Учебен отдел ще получите удостоверение, че сте приет за студент в УАСГ, след което трябва да заплатите семестриалната такса и да се запишете в канцеларията на Факултета по транспортно строителство.

И това е всичко! Можете да се отдадете на заслужена почивка в очакване на първия си студентски учебен ден!

Тези от Вас, които са завършили средното си образование преди 2008 година, трябва да се явят на конкурсните изпити по математика, които обикновено се провеждат в началото и края на м. април и в края на м. юни.

Завършилите след 2008 година, също биха могли по желание да се явят на конкурсен изпит по математика, за да проверят своите знания и да повишат своя кандидатстудентски бал.

Желаем Ви успех!

Често задавани въпроси (… и отговори).

Защо да стана инженер по транспортно строителство?

Защото в момента има най-голям „глад“ за инженери от специалностите на Факултета по транспортно строителство във всички строителни фирми. За разлика от изобилието на инженери по строителство на сгради и съоръжения и архитекти, броят на транспортните инженери е малък и те гарантирано си намират високо платена и престижна работа. Обща информация за специалностите във Факултета по транспортно строителство може да намерите тук…

Защото дипломата от УАСГ е международно призната и транспортният инженер, дипломирал се в специалностите на Транспортния факултет,  може да работи по специалността си във всички европейски страни или в САЩ.

Защото, ако сте завършили инженерна специалност в друг факултет на УАСГ или в друг университет, можете да продължите обучението си в задочна магистратура по „Управление и технологии в транспортната инфраструктура“ и да работите във всички ръководни органи, свързани с управлението на транспортната инфраструктура.

И не на последно място, защото транспортният инженер може да работи и като инженер по строителство на сгради и съоръжения, тъй като по време на своето обучение се запознава с много от аспектите на строителството на сгради и съоръжения.

Защо се учи толкова много математика в УАСГ?

Защото всеки, който желае да стане истински инженер трябва да има добра математическа подготовка. Всъщност математиката в УАСГ не е толкова много и толкова страшна, а е насочена към специфичните изисквания на дадена специалност. До голяма степен математическата подготовка цели да затвърди знанията, получени в средното училище и да ги разшири. Всеки строителен инженер рано или късно се сблъсква с проблем, който не може да се реши с традиционните математически познания и тогава неговата подготовка по математика си казва думата – уравнения, преобразувания, функции, интегриране, теория на потоците, дескриптивна геометрия – оказва се, че ако си наясно с тази материя, можеш да решиш проблема, ако не си наясно, друг го решава, а ти оставаш един второстепенен чертожник и изпълнител…. Хората, владеещи съвременните методи за организация и управление на движението, са най-търсените специалисти, а без познаване на математическата теория на потоците, няма как да се пребориш със задръстванията и аварийните ситуации по пътищата. Същото се отнася и за познанията по „Съпротивление на материалите“, по „Механика“, по „Статика“ и „Кинематика“.

Как протича обучението във Факултета по транспортно строителство и кога избираме своята специализация?

До завършването на втори курс студентите от Факултета по транспортно строителство, записали магистърска специалност, се обучават общо по основните дисциплини, съгласно учебните планове за специалност „Транспортно , строителство“ – редовно обучение и задочно обучение. Редовното обучение е със срок 5 години, а задочното обучение е със срок 6 години, като очните занятия са два пъти по 14 дни в началото и края на зимния семестър и два пъти по 14 дни през летния семестър. В края на втори курс става разпределянето по специализации – „Пътно строителство“, „Железопътно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“. При разпределението се взимат предвид желанието на студента и неговият успех. Обучението в бакалавърските степени по специалностите „Организация и управление на движението“ и „Транспортно строителство и управление на инфраструктурата“ (на немски език) е със срок 4 години. Обучението в магистърски програми е с различна продължителност, в зависимост от избраната магистратура и вида на обучението – редовно или задочно.

Как се провеждат лекциите и изпитите по време на изпитните сесии?

Повечето преподаватели от Факултета по транспортно строителство провеждат лекциите си чрез използване на мултимедийни приложения. Особено при специализираните курсове лекциите включват много практическа и полезна информация, тъй като почти всички преподаватели са и проектанти с богат опит. Практическото обучение включва посещение на много обекти, свързани със съответната дисциплина или работа в лаборатория, свързана с приложение на придобитите знания на практика. Производствените и преддипломни стажове се провеждат в строителни и транспортни фирми. Повечето от изпитите през изпитната сесия са във вид на тестове (отворени, затворени или смесени) или решаване на практически проблеми и задачи.

Как да получа стипендия и общежитие?

УАСГ предлага различни видове стипендии на своите студенти. По постановление № 90 на Министерски съвет (ПМС № 90) право да кандидатстват за стипендия имат всички студенти – държавна поръчка, които са завършили успешно първи семестър и имат среден успех, по-голям от 4.50. Освен редовната студентска стипендия УАСГ предоставя награди и помощ по ПМС № 90, Европейски стипендии и различни други средства за поощряване и облекчаване на обучението на студентите. Повече информация за стипендиите в УАСГ, може да намерите тук…

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град – 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти, като повече информация можете да намерите тук…

И още какво ми е необходимо за да стана студент във Факултета по транспортно строителство?

Да сте купонджии, да сте весели, да сте жизнерадостни, да обичате живота, да обичате да решавате проблеми, да не се спирате пред трудностите, да сте упорити, да искате да изживеете най-хубавите си години приятно и да получите една от най-търсените професии – транспортен инженер….

Още информация за кандидатстването в УАСГ

А в тази секция ще намерите много документи с полезна информация за вашето кандидатстване в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

ECTS информация за Факултета по транспортно строителство

Правилник за прием на студенти в УАСГ, 2019 г.

Формиране на кандидатстудентския бал за прием в УАСГ, 2019 г.

График за провеждане на кандидат-студентските изпити и записване в УАСГ, 2019 г.