Уважаеми кандидат-студенти!

Това, че избрахте Факултета по транспортно строителство на УАСГ, за да продължите Вашето образование, е първата стъпка по пътя към Вашия успех в живота, към най-търсената и най-високо платена строителна професия – инженер по транспортно строителство.

На тази страница ще намерите полезна информация за Вашето кандидатстване в специалностите на нашия факултет и отговори на интересуващи Ви въпроси.

Често задавани въпроси (… и отговори).

Защо да стана инженер по транспортно строителство?

Защото в момента има най-голям “глад” за инженери по транспортно строителство във всички строителни фирми. За разлика от изобилието на инженери по строителство на сгради и съоръжения и архитекти, броят на транспортните инженери е малък и те гарантирано си намират високо платена и престижна работа.

Квалификационна характеристика на специалност “Транспортно строителство” може да намерите тук…

Защото дипломата от УАСГ е международно призната и инженерът – специалист по “Транспортно строителство”  може да работи по специалността си във всички европейски страни, САЩ и във всички други страни по света.

Защото, ако сте завършили инженерна специалност в друг факултет на УАСГ или в друг университет, можете да продължите обучението си в задочните магистратури на Факултета по транспортно строителство и да работите във всички ръководни органи, свързани с управлението на транспортната инфраструктура.

И не на последно място, защото транспортният инженер е универсален строителен инженер, тъй като по време на своето обучение, освен с транспортното строителство се запознава и с изискванията и особеностите на всички видове строителство.

Защо се учи толкова математика в УАСГ?

Защото всеки, който желае да стане истински инженер трябва да има добра математическа подготовка.

Всъщност математиката в УАСГ не е толкова много и толкова страшна, а е насочена към специфичните изисквания на дадена специалност. До голяма степен математическата подготовка цели да затвърди знанията, получени в средното училище и да ги разшири. Всеки строителен инженер рано или късно се сблъсква с проблем, който не може да се реши с традиционните математически познания и тогава неговата подготовка по математика си казва думата – уравнения, преобразувания, функции, интегриране, теория на транспортните потоци, дескриптивна геометрия – оказва се, че ако си наясно с тази материя, можеш да решиш проблема, ако не си наясно, друг го решава, а ти оставаш един второстепенен чертожник и изпълнител…. Същото се отнася и за основните за строителното инженерство дисциплини, като “Съпротивление на материалите”, “Механика”, “Статика” “Кинематика”, за които добрите познания по математика са от водещо значение.

Как протича обучението във Факултета по транспортно строителство и кога избираме своята специализация?

Студентите от Факултета по транспортно строителство, записали магистърска специалност, се обучават общо по основните дисциплини, съгласно учебните планове за специалност “Транспортно , строителство” – редовно обучение и задочно обучение. Редовното обучение е със срок 5 години, а задочното обучение е със срок 6 години, като очните занятия са два пъти по 14 дни в началото и края на зимния семестър и два пъти по 14 дни през летния семестър. В края на втори курс става разпределянето по специализации – “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” или “Строителство на транспортни съоръжения”. При разпределението се взимат предвид желанието на студента и неговият успех.

Обучението в магистърски програми, след завършено висше образование, е задочно, платено, с различна продължителност, в зависимост от избраната магистратура.

Как се провеждат лекциите и изпитите по време на изпитните сесии?

Повечето преподаватели от Факултета по транспортно строителство провеждат лекциите си чрез използване на мултимедийни приложения. Особено при специализираните курсове лекциите включват много практическа и полезна информация, тъй като почти всички преподаватели са и проектанти с богат опит. Практическото обучение включва посещение на много обекти, свързани със съответната дисциплина или работа в лаборатория, свързана с приложение на придобитите знания на практика. Производствените и преддипломни стажове се провеждат в строителни и транспортни фирми. Повечето от изпитите през изпитната сесия са във вид на тестове (отворени, затворени или смесени) или решаване на практически проблеми и задачи.

Как да получа стипендия и общежитие?

УАСГ предлага различни видове стипендии на своите студенти. По постановление № 90 на Министерски съвет (ПМС № 90) право да кандидатстват за стипендия имат всички студенти – държавна поръчка, които са завършили успешно първи семестър и имат среден успех, по-голям от 4.50. Освен редовната студентска стипендия УАСГ предоставя награди и помощ по ПМС № 90, Европейски стипендии и различни други средства за поощряване и облекчаване на обучението на студентите. Повече информация за стипендиите в УАСГ, може да намерите тук…

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град – 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти, като повече информация можете да намерите тук…

И още какво ми е необходимо за да стана студент във Факултета по транспортно строителство?

Да сте купонджии, да сте весели, да сте жизнерадостни, да обичате живота, да обичате да решавате проблеми, да не се спирате пред трудностите, да сте упорити, да искате да изживеете най-хубавите си години приятно и да получите една от най-търсените професии – транспортен инженер….

Още информация за кандидатстването в УАСГ

А в тази секция ще намерите много документи с полезна информация за вашето кандидатстване в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

ECTS информация за Факултета по транспортно строителство

Правилник за кандидатстване и прием на студенти в УАСГ

График за провеждане на кандидат-студентските изпити и записване в УАСГ

Проверка на списъци и изпитни резултати