История на катедрата

В първите учебни планове на новооткритото през 1942 г. Висше техническо училище в София влизат дисциплините, които впоследствие се четат от преподавателите на образуваната през 1947 г. катедра “Пътища и земна механика”, а именно: земна механика, фундиране, пристанищно строителство, земни работи, геология, петрография, инженерна геология, съобщително дело.

Във връзка с преобразуването на Висшето техническо училище в Държавна политехника, ИСИ, ВИСИ, ВИАС и УАСГ и катедрата изменя името си, както следва:
“Пътища и земна механика” (1947–1953);
“Земна механика и фундиране” (1953–1961);
“Земна механика, фундиране и инженерна геология” (1961–1991);
“Геотехника” (от 1991).

Ежегодно в катедра „Геотехника“ се връчват стипендии на името на проф. Балушев и проф. Венков на студенти, изявили се в изучаването на инженерната геология, земната механика и фундирането.

Преподавателите от катедрата участват в проучването и проектирането на стотици отговорни обекти в България и чужбина. В катедра „Геотехника“ са обучени десетки български и чуждестранни докторанти, много от които в момента са известни специалисти.

Докторски програми към катедрата

  • Земна основа, фундиране и подземно строителство
  • Земна и скална механика

Преподавателски и инженерен състав

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Андрей Тоцев

 

Преподавател

проф. д-р инж. Лена Михова – пенсиониран

Преподавател

доц. д-р инж.геол. Ася Божидарова Божинова-Хаапанен

Преподавател. Декан на ФТС

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов

Преподавател

доц. д-р инж. Мирослав Тодоров

Преподавател

доц. д-р инж. Николай Керенчев

Преподавател

гл. ас. д-р инж. Николай Милев

Преподавател

гл. ас. д-р инж. Илиян Марков

Преподавател

гл. ас. д-р инж. Димитър Фотев

Преподавател

ас. д-р инж. Стефан Франгов

 

Секретар катедра

Цветомира Иванова

 Дисциплини

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Инженерна геология и хидрогеология;
  • Приложна инженерна геология (за магистри);
  • Земна механика;
  • Скална механика;
  • Фундиране;
  • Специални методи на фундиране;
  • Компютърни технологии в геотехническото проектиране.

Обучението се провежда на български, английски и немски език.

Лаборатории

Катедрата разполага със следните лаборатории, в които се обучават студентите и които извършват и външни услуги:

Лаборатория по земна механика

В лабораторията се определят физичните и механичните свойства на строителни почви, служещи като основа на сгради и съоръжения.

Лаборатория по скална механика

В лабораторията се изпитват образци от различни видове скали, които могат да се използват като строителни материали, основа за сгради и съоръжения, облицовки.

Компютърна лаборатория

Лабораторията е оборудвана със съвременни компютри и специализиран софтуер, който се използва за обучение на студентите по съвременните компютърни технологии в геотехническото проектиране.

Учебна зала по инженерна геология и хидрогеология

В залата се провежда съвременно обучение  по инженерна геология и хидрогеология на студентите от всички инженерни специалности на УАСГ. Представени са стотици образци от минерали и скали, както и много специализирани карти. Залата е снабдена с мултимедийно оборудване.


Контакти

Адрес: Ректорат на УАСГ, ет. 1, каб. 104, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/245

Секретар: Стефани Величкова