История на катедрата

В началото на 1990 г. създадената през 1951 г. катедра “Марксизъм – Ленинизъм”, е преструктурирана в катедра “Обществени науки”. През 1991 г. се създават сектор “Философия” и сектор “Икономика”. В академическата структура на УАСГ до 1992 г. катедрата е към Архитектурния факултет. От 1992 г. до 2000 г. тя е на централно подчинение на Академичния съвет на УАСГ, а от 2000 г. е в структурата на Факултета по транспортно строителство. Преподавателите от катедрата четат лекционни курсове по основни философски и икономически дисциплини на студентите от всички факултети на университета.

Дисциплини

Катедрата обучава студентите от всички факултети на УАСГ по дисциплините:

 • Философия на културата и религията,
 • Теория на ценностите;
 • Теория на социалните отношения;
 • История на философията;
 • Естетика;
 • Инженерна етика;
 • Общество, култура, ценности;
 • Икономика;
 • Икономика на пазарното стопанство;
 • Обща икономическа теория;
 • Обща теория на пазарното стопанство;
 • Маркетинг;
 • Мениджмънт;
 • Предприемачество;
 • Икономика за мениджъри;
 • Социология

Контакти

Адрес: Корпус А, ет. 7, каб. 726, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/467

Секретар: Лилия Иванова Иларионова