В началото на 2018 г. по решение на Академичния съвет на УАСГ катедра “Пътища” и катедра “Транспортни съоръжения” се обединиха в една катедра “Пътища и транспортни съоръжения” с два сектора – “Пътища” и “Транспортни съоръжения”.

История на катедра “Пътища”

Катедра „Пътища“ има богата история и заслужено място сред водещите катедри при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Първата учебна година на новосъздаденото Висше техническо училище се открива на 4-ти октомври 1942 г. През същата учебна година, наред с други катедри, е създадена катедра “Пътища и железници”. По-късно през 1948 г. се създават самостоятелни катедри “Пътища и земна механика” и “Железници”. При разделянето на Държавната Политехника (1953 г.) катедра “Пътища и земна механика” се разделя на две: катедра “Пътища” и катедра “Земна механика”.

В годините на своето съществуване катедрата се утвърждава като водещо учебно и научно-изследователско звено по всички направления на транспортното строителство в България. Катедрата обучава студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми по различни специалности, свързани с транспортното строителство.

Завършилите специалисти с образователна степен “бакалавър”, „магистър“ или “доктор” могат да намерят професионална реализация като ръководни, аналитични и приложни специалисти в:

 • държавните и местни административни власти;
 • научно-изследователски институти и компании;
 • проектантски колективи;
 • строителни фирми и други предприятия в системата на транспортната инфраструктура.

Катедрата предлага и магистърска програма „Транспортно строителство“ в задочна форма, предоставяща на обучаващите се задълбочена теоретична и практическа подготовка в съответната професионална област.

От началото на учебната 2017/2018 г., катедрата ще предложи на студентите нова магистърска програма „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“. Реализацията на магистрите по тази програма дава възможност за работа освен в областта на придобитата първа бакалавърска или магистърска специалност, така и в:

 • управление на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура;
 • управление на пътна и улична мрежа;
 • управление на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура;
 • екипи за проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура;
 • офериране и калкулация на инфраструктурни проекти;
 • производствено-технически отдели.

През месец септември 2014 г. по инициатива на катедра „Пътища“ към УАСГ – гр. София е учреден „Български форум за транспортна инфраструктура“, с цел да бъдат обединени усилията на учени, пътни експерти, браншови организации и администрация в търсенето на най-добри решения при изграждането и поддържането на транспортна инфраструктура у нас .

В началото на 2017 г. катедра „Пътища“ подписа меморандуми за сътрудничество с две водещи фирми HTI България“ ЕООД и ACO Академия, като основната им цел е да се създадат иновативни и висококвалифицирани специалисти, които да се реализират успешно в областта на транспортното строителство. Партньорството включва обновяване на дисциплини, свързани с новите технологии в областта и създаване на иновативен подход за преподаване.

История на катедра “Транспортни съоръжения”

Катедрата е създадена през 2002 г. с цел да обучава студентите от Факултета по транспортно строителство по проектиране, строителство и поддържане на следните транспортни съоръжения:

 • пътни, железопътни и пешеходни мостове от различни материали (стоманобетонни, зидани, стоманени, комбинирани от стомана и стоманобетон);
 • тунели за ж.п. линии, метрополитени, пътища и автомагистрали, изпълнявани по различни начини – прокопаване без нарушаване на терена и чрез изкоп и допълнително засипване;
 • други подземни съоръжения – пешеходни подлези, подземни гаражи и т.н.;
 • пристанища и съоръженията им – кейове, молове, вълноломи и др.

Към катедрата се дипломират студенти със специализация “Строителство на транспортни съоръжения”. До създаването на катедра “Транспортни съоръжения” обучението по мостове, тунели и пристанища се е водело от преподаватели на други катедри. Освен учебна дейност катедрата развива научноизследователска, експертна и проектантска дейност, свързана с транспортното строителство, като по-значителни обекти са магистрала “Люлин”, удвояването на жп линията Пловдив – Свиленград и др. Разработват се научноизследователски теми, финансирани от УАСГ и МОН. Основател на катедрата и първи ръководител е проф. Ил. Иванчев в периода 2002 – 2004 г.

Бакалавърски, магистърски и докторски програми към катедрата

Бакалавърски програми

 • Организация и управление на движението
 • Транспортно строителство и управление на инфраструктурата (немскоезично обучение)

Магистърски програми

 • Пътно строителство
 • Строителство на транспортни съоръжения

Докторски програми

 • Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения
 • Транспортни съоръжение


Преподавателски и инженерен състав

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Петър Николов

Сектор “Транспортни съоръжения”

Преподавател

Преподавател. Зам. Декан по УДКА на ФТС

доц. д-р инж. Лазар Георгиев

Преподавател

Преподавател


Дисциплини, водени от преподавателите от катедрата

Сектор “Пътища” обучава студентите по дисциплините:

 • Общ курс по пътно строителство;
 • Проектиране на пътища и възли;
 • Строителство на пътища;
 • Градоустройство, градско движение и улици;
 • Аеродрумно строителство;
 • Поддържане и реконструкция на пътища;
 • Транспортни системи;
 • Организация и безопасност на пътното движение;
 • Съвременни технологии в пътното строителство.

Сектор “Транспортни съоръжения” обучава студентите по дисциплините:

 • Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения;
 • Въведение в строителството;
 • Въжени линии;
 • Комбинирани мостове;
 • Компютърен анализ на транспортни съоръжения;
 • Метрополитени и подземни съоръжения;
 • Организация и безопасност на движението;
 • Поддържане и реконструкция на мостове;
 • Подземни транспортни съоръжения;
 • Пристанища;
 • Пристанищно строителство;
 • Стоманени мостове;
 • Стоманобетонни мостове;
 • Строителни методи в подземното строителство;
 • Транспортни тунели;
 • Транспортно стопанство;
 • Екология и опазване на околната среда.


Лаборатории и учебни зали

Лаборатория по пътища

В лабораторията се провежда практическо обучение на студентите по дисциплините:

 • Строителство на пътища;
 • Поддържане и реконструкция на пътища.

Учебна зала по транспортни съоръжения

Катедрата разполага със специализирана учебна зала, в която студентите получават нагледни познания по строителството на транспортни съоръжения. Залата е оборудвана с множество макети и учебни пособия.


Контакти

Адрес: Корпус Б, ет. 7, каб. 743, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/565

Канцелария: Беатрис Стоянова