Нова магистърска програма, съвместно с Академия на МВР

От новата учебна 2022/2023 г. Факултетът по транспортно строителство стартира нова магистърска програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно с Академията на МВР, по проект “Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР”.

Програмата е ориентирана към студенти с висше образование (бакалавър или магистър) по специалности от професионални направления 5. “Технически науки” и  9. “Сигурност и отбрана”, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от 3.50. След успешно завършване на програмата, студентите придобиват квалификация “Магистър по безопасност на пътното движение” и могат да се реализират в множество сфери и структури, свързани с пътната безопасност – транспортно строителство, контрол и управление на пътното движение и др. Повече за новата специалност можете да прочетете тук….

0