Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/

Факултет по транспортно строителство към Университет по архитектура, строителство и геодезия

Какво е да си строителен инженер по транспортно строителство?

Строителният инженер, завършил специалност “Транспортно строителство” в УАСГ, е строителен инженер – две в едно. Той може да проектира и изгражда магистрали, пътища, улици, мостове, тунели, жп линии, гари, летища, пристанища, а също така и всякакви строителни конструкции. Нещо, което не всички умеят…

Квалификационна характеристика на магистър – инженер по транспортно строителство

За нас

Факултетът по транспортно строителство е създаден през м. май 1987 г., поради необходимостта от подготовка на квалифицирани специалисти по транспортно строителство. Включва пет катедри, обучаващи студенти по специалностите на факултета и по важни общообразователни и инженерни дисциплини, а именно – катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, катедра “Железници”, катедра “Геотехника”, катедра “Математика” и катедра “Обществени науки”.

Факултетът подготвя студенти-магистри с петгодишен срок на обучение в три специализации: “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” и “Строителство на транспортни съоръжения”. През 2019 Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) оцени положително специалност “Транспортно строителство” за подготовка на инженери, според изискванията за регулирана професия “Инженер в инвестиционното проектиране”.  Това означава, че само в УАСГ се обучават инженери по тази специалност, които имат пълното право да проектират транспортни обекти.

Завършилите други инженерни специалности или университети със специалности от професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”, могат да се запишат в съвременните магистратури по “Транспортно строителство” (задочно обучение), “Геотехническо инженерство” (редовно обучение) и  “Управление технологии в транспортната инфраструктура” (задочно обучение), които откриват много нови възможности за реализация.

Факултетът разполага със съвременни научно-изследователски лаборатории към катедри “Пътища и транспортни съоръжения”, “Железници” и “Геотехника”, съвременна компютърна техника и периферни устройства, аудиовизуална апаратура за презентация на лекции и на научни доклади, специализиран лицензиран софтуер.

Неголемият брой избрани студенти, обучавани във Факултета по транспортно строителство дава възможност за персонално отношение на преподавателите към студентите, за пълноценно преподаване и усвояване на знанията, за придобиване на висока квалификация по специалността и получаване на елитно образование. Всички възпитаници на Факултета по транспортно строителство са изключително търсени и се реализират веднага в практиката, заемайки ключови позиции във фирмите и в държавното управление. Дипломите, получавани от УАСГ са признати от всички европейски страни, затова много от дипломиралите се транспортни инженери успешно упражняват професията си в страните от Европейския съюз, в САЩ, Азия и Африка.

Факултетът обучава редовни и задочни докторанти, включително чуждестранни, по различни теми,  като активно си сътрудничи със сродни европейски университети в научната и учебно-преподавателската област, а именно: ТУ – Виена, ТУ – Дрезден, Университет по строителство в гр. Загреб, Московски държавен университет и др. Голяма част от студентите от Факултета по транспортно строителство, които желаят, се възползват от програмите за студентски обмен – Еразъм и Еразъм плюс, а през летните месеци участват в бригади в САЩ или в страни от Европейския съюз.

Почти всички преподаватели от Факултета по транспортно строителство участват в проектирането и изграждането на инфраструктурни обекти от национален и международен мащаб и имат водещи позиции в строителната практика, което им позволява да свържат непосредствено науката с практиката и да предадат на своите студенти най-съвременните достижения и технологии в областта на транспортното строителство. Практическото обучение е силно застъпено във Факултета по транспортно строителство.

Ръководство на факултета

доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов – Декан на ФТС

доц. д-р инж. Лазар Георгиев – Зам. декан на ФТС по учебни дейности, качество и акредитация

доц. д-р Станислава Стоилова – Зам.- декан на ФТС по научна и международна дейност

Деканат

Мирослава Иванова – Инспектор факултет

Илка Стефанова Гогова – Организатор факултет


Връзка към страницата на ФТС в официалния сайт на УАСГ

За да преминете към страницата на ФТС в сайта на УАСГ, натиснете ТУК!

Наши приятели и спонсори

Алумни и кариери

Да си спомним…