Факултет по транспортно строителство към Университет по архитектура, строителство и геодезия

Какво е да си строителен инженер по транспортно строителство и строителство на транспортни съоръжения?

Строителният инженер, завършил специалностите на Факултета по транспортно строителство, е СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ДВЕ В ЕДНО. Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, жп линии, гари, летища, пристанища, а също така всякакви конструкции, жилищни и промишлени сгради. Нещо, което не всички умеят…

За нас

Факултетът по транспортно строителство е създаден през м. май 1987 г., поради необходимостта от подготовка на квалифицирани специалисти по транспортно строителство. Включва пет катедри, обучаващи студентите по специалностите на факултета и по важни общообразователни и инженерни дисциплини, а именно – катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, катедра „Железници“, катедра „Геотехника“, катедра „Математика“ и катедра „Обществени науки“.

Факултетът подготвя студенти-магистри с петгодишен срок на обучение в три специализации: “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” и “Строителство на транспортни съоръжения”. Обучението е редовно или задочно .

От учебната 2017 – 2018 година, съвместно с Академията на МВР се подготвя нова специалност за бакалаври с четиригодишен срок на обучение „Организация и управление на движението“. Завършилите тази специалност с квалификация „Бакалавър – строителен инженер“ могат да продължат обучението си в магистърска програма към Академията на МВР и във всички магистърски програми на УАСГ или да се реализират като бакалаври – строителни инженери в проектантски, консултантски и строителни фирми.

От 2018 г. се извършва и четиригодишно обучение на студенти – бакалаври на немски език по специалността „Транспортно строителство и управление на инфраструктурата“ по програми, съгласувани с Техническия университет във Виена, Австрия.

Завършилите други инженерни университети, със специалности от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, могат да се запишат в съвременните магистратури по „Транспортно строителство“ (задочно обучение), „Геотехническо инженерство“ (редовно обучение) и  „Управление технологии в транспортната инфраструктура“ (задочно обучение), които откриват много нови възможности за реализация.

Факултетът разполага със съвременни научно-изследователски лаборатории към катедри “Пътища и транспортни съоръжения”, “Железници” и „Геотехника“, съвременна компютърна техника и периферни устройства, аудиовизуална апаратура за презентация на лекции и на научни доклади, специализиран лицензиран софтуер.

Неголемият брой избрани студенти, обучавани във Факултета по транспортно строителство, дава възможност за персонално отношение на преподавателите към студентите, за пълноценно преподаване и усвояване на знанията, за придобиване на висока квалификация по специалността и получаване на елитно образование. Всички възпитаници на Факултета по транспортно строителство са изключително търсени и се реализират веднага в практиката, заемайки ключови позиции във фирмите и в държавното управление. Дипломите, получавани от УАСГ са признати от всички европейски страни, затова много от дипломиралите се транспортни инженери успешно упражняват професията си в страните от Европейския съюз, в САЩ, Азия и Африка.

Факултетът обучава редовни и задочни докторанти по различни теми, включително чуждестранни, като активно си сътрудничи със сродни европейски университети в научната и учебно-преподавателската област, а именно: ТУ – Виена, ТУ – Дрезден, Университет по строителство в гр. Загреб, Московски държавен университет и др. Голяма част от студентите от Факултета по транспортно строителство, които желаят, се възползват от програмата за студентски обмен – Еразъм+, а през летните месеци участват в бригади в САЩ или в страни от Европейския съюз.

Почти всички преподаватели от Факултета по транспортно строителство участват в проектирането и изграждането на инфраструктурни обекти от национален и международен мащаб и имат водещи позиции в строителната практика, което им позволява да свържат непосредствено науката с практиката и да предадат на своите студенти най-съвременните достижения и технологии в областта на транспортното строителство. Практическото обучение е силно застъпено във Факултета по транспортно строителство.

Ръководство на факултета

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров – Декан на ФТС

доц. д-р инж.геол. Ивайло Йорданов Иванов – Зам. декан на ФТС по учебната дейност

проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова – Зам.- декан на ФТС по научна и международна дейност

 

Деканат

инж. Ети Милчева Белова-Радоева – Инспектор факултет

Илка Стефанова Гогова – Организатор факултет

Връзка към страницата на ФТС в официалния сайт на УАСГ

За да преминете към страницата на ФТС в сайта на УАСГ, натиснете ТУК!

 

Наши приятели и спонсори

Алумни и кариери

Да си спомним…