Магистърски програми след средно образование

Транспортно строителство – редовно обучение

Специалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ още от създаването на университета. Това е една уникална и съвременна специалност, която подготвя инженерни кадри за една от най-перспективните в света и в България области на строителството, финансово обезпечена и …. повече >>

Транспортно строителство – задочно обучение

Задочното обучение по специалността „Транспортно строителство“ позволява на студентите да завършат своето висше образование и да получат желаната специализация, без да се откъсват от работата си или от други свои дейности. Този начин на обучение е подходящ за…повече »


Магистърски програми след завършено висше образование

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 „Архитектура и строителство“, които желаят да придобият магистърска степен по… повече »

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование, със степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ”, със среден успех от дипломата за висше образование най – малко “добър”. Придобита квалификация след успешно завършване на програмата … повече »

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска или магистърска степен от професионално направление 5.7 “Архитектура и строителство”… повече »


Нова магистратура за бакалаври и магистри, съвместно с Академия на МВР – БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ – задочно обучение

Магистърската програма по “Безопасност на пътното движение” е разработена съвместно с Академия на Министерство на вътрешните работи по проект “Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР”.

Програмата е ориентирана към студенти с висше образование (бакалавър или магистър) по специалности от професионални направления 5. “Технически науки” и  9. “Сигурност и отбрана”, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от … повече »

Докторски програми

Факултетът по транспортно строителство обучава докторанти в пет акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) докторски програми.

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение

Докторантурата по „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на пътното строителство … повече »

Транспортни съоръжения

Тази докторантура цели подготвянето на висококвалифицирани научни кадри – специалисти, способни да решават задачи с по-висока сложност от тривиалните, да организират и провеждат научни и научно-приложни изследвания в областта на проектирането и строителството на транспортни съоръженияповече »

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

Докторантурата по „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на железопътното инженерство … повече >>


Земна основа, фундиране и подземно строителство

Докторантурата по специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на геотехническото инженерство …. повече >>

Земна и скална механика

Докторантурата по специалност „Земна и скална механика“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на геотехническото инженерство, самите те да обучават млади специалисти…. повече>>