Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение

Докторантурата по „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на пътното строителство, самите те да обучават млади специалисти за нуждите на науката и практиката, да организират и провеждат научни и научноприложни изследвания в тези научни области и отрасли. Цели се те да имат научен потенциал да участват в изготвянето на нормативни документи, в проектирането на най-тежките транспортни обекти, в експертната дейност и контрол.

Анотация и изисквания към кандидатите

Транспортни съоръжения

Тази докторантура цели подготвянето на висококвалифицирани научни кадри – специалисти, способни да решават задачи с по-висока сложност от тривиалните, да организират и провеждат научни и научно-приложни изследвания в областта на проектирането и строителството на транспортни съоръжения, да внедряват постигнатите научни и важни за практиката резултати, както и да обучават строителни инженери във висшите училища.

Анотация и изисквания към кандидатите

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

Докторантурата по „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на железопътното инженерство, самите те да обучават млади специалисти за нуждите на науката и практиката, да организират и провеждат научни и научно-приложни изследвания в областта на железопътното строителство, проектирането на жп линии, железопътни гари, метрополитени, трамваи и транспортни съоръжения, свързани с железниците като мостове, тунели, подпорни и укрепващи стени, да задоволяват текущите нужди на всички области на строителния отрасъл, свързани с железопътния транспорт, относно нормативна уредба, проектиране, експертна дейност и контрол.

Анотация и изисквания към кандидатите

Земна основа, фундиране и подземно строителство

Докторантурата по специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на геотехническото инженерство, самите те да обучават млади специалисти за нуждите на науката и практиката, да организират и провеждат научни и научно-приложни изследвания в областта на фундирането и подземното строителство, да задоволяват текущите нужди на всички области на строителния отрасъл, нормативна уредба, проектиране, експертна дейност и контрол.

Анотация и изисквания към кандидатите

Земна и скална механика

Докторантурата по специалност „Земна и скална механика“ цели постигането на подготовка и квалификация на стойностни научни кадри – способни да решават най-сложни технически проблеми в периметъра на геотехническото инженерство, самите те да обучават млади специалисти за нуждите на науката и практиката, да организират и провеждат научни и научно-приложни изследвания в областта на земната и скална механика, да задоволяват текущите нужди на всички области на строителния отрасъл, нормативна уредба, проектиране, експертна дейност и контрол.

Анотация и изисквания към кандидатите