Организация и управление на движението – Бакалавър – редовно обучение

Това е една съвременна специалност, насочена към най-модерните и високотехнологични методи за управление и организация на движението, стартираща от учебната 2017 – 2018 г. Следването е със срок четири години и има за цел да подготви специалисти, необходими както за нуждите на транспортното строителство, така и за организацията, контрола и безопасността на съвременното натоварено движение. Успешно завършилите студенти получават дипломи за висше образование за степен „Бакалавър – строителен инженер по организация и управление на движението“ и могат да се реализират професионално в български и чуждестранни строителни и проектантски фирми, строителния надзор, инвестиционните и консултантски компании, в публичната и общинската администрация, в структурите на МВР, КАТ и ДАИ. Те могат да продължат обучението си в магистърска програма на Академията на МВР, магистърските програми по строително инженерство на УАСГ и други висши строителни училища.

Учебен план на специалността

Транспортно строителство и управление на инфраструктурата (немскоезично обучение) – Бакалавър – редовно обучение

Обучението по тази съвременна програма стартира от учебната 2018 – 2019 година и се провежда по програма, съгласувана с Технически университет – гр. Виена, Австрия. Учебният процес е на немски, български и английски език, като студентите завършват степен „бакалавър – строителен инженер“ в УАСГ (4 годишен срок на обучение), след което по желание могат да запишат инженерна магистратура по избор в УАСГ или в ТУ – Виена.

Кандидатите трябва да владеят добре немски език, което се проверява чрез изпит.

Завършилите тази специалност студенти са едни от най-търсените инженери в множеството елитни немски и австрийски строителни фирми в България или чужбина.

Съгласно споразумение между ТУ – Виена и УАСГ  е възможно последващо съвместно обучение в УАСГ и ТУ – Виена, в магистратура по „Мениджмънт на инфраструктурата“, с получаване на българска и австрийска диплома.

Учебен план на специалността (на български език)

Учебен план на специалността (на немски език)

Учебен план на специалността (на английски език)