Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска или магистърска степен от професионално направление 5.7 „Архитектура и строителство“ с квалификация „Строителен инженер“.   Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас – фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия също изисква прилагането на специализирани геотехнически конструктивни мерки за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. Все по-често авариите в строителството се дължат предимно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката. Обучението е редовно в продължение на два семестъра.

Учебен план на специалността