Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 “Архитектура и строителство”, които желаят да придобият магистърска степен по специалността “Транспортно строителство”.  Студентите получават квалификация “магистър – строителен инженер”, след успешно завършване на задочното си обучение в продължение на три семестъра, последният от които е дипломен. Кандидатите трябва да са завършили петгодишния курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ или степените “бакалавър” и “магистър” в български висши училища, с диплома за придобита квалификация “строителен инженер”.

Учебен план на специалността

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование, със степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ”, със среден успех от дипломата за висше образование най – малко “добър”.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: “Магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура”. Продължителност на програмата: четири семестъра, като през последния семестър се разработва дипломна работа.

Студентите научават основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най – важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните професионални нива – ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и  управленски екипи, както и в други организации, свързани с транспортната инфраструктура.

Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено – технически отдели.

Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.

Учебен план на специалността

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска или магистърска степен от професионално направление 5.7 “Архитектура и строителство” с квалификация “Строителен инженер”.   Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас – фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия също изисква прилагането на специализирани геотехнически конструктивни мерки за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. Все по-често авариите в строителството се дължат предимно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката. Обучението е редовно в продължение на два семестъра.

Учебен план на специалността

Нова магистратура за бакалаври и магистри, съвместно с Академия на МВР – задочно обучение

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Магистърската програма по “Безопасност на пътното движение” е разработена съвместно с Академия на Министерство на вътрешните работи по проект “Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР”.

Предназначение на програмата

Програмата е ориентирана към студенти с висше образование (бакалавър или магистър) по специалности от професионални направления 5. “Технически науки” и  9. “Сигурност и отбрана”, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от 3.50.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата

Магистър по безопасност на пътното движение

 Обучение

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които задължително за успешното завършване на магистърската програма се придобиват 90 кредита по ECTS. Обучението по специалността се провежда в два учебни семестъра и един дипломен семестър. През първия семестър обучението се провежда във Факултета по транспортно строителство към УАСГ и включва надграждане на знанията по специализираните дисциплини, като акцентира върху изискванията за пътна безопасност при транспортното проектиране и строителство. През втория семестър обучението се провежда в АМВР и включва надграждане на знанията по организацията и контрола върху безопасността на пътното движение.

Практическото обучение през семестрите е свързано с решаване на практически задачи,  с посещения и запознаване в реални условия (практики) с пътни обекти и проектирането на безопасно движение, запознаване и работа със системи за управление на движението в градска и междуселищна среда.

През трети семестър студентите изготвят дипломна работа, свързана с изучаваните дисциплини и я защитават пред Държавна изпитна комисия, като получават диплома за висше образование, издадена съвместно от АМВР и УАСГ.

Реализация на специалистите

Завършилите обучението в магистърска програма „Безопасност на пътното движение“ могат да се реализират професионално в следните сфери:

Консултанти в български и чуждестранни компании.

В строителния надзор.

В инвестиционните и консултантски компании.

Контролни функции при проектирането, строителството и поддържането на обекти от транспортната инфраструктура.

В публичната и общинската администрация.

В структурите на МРРБ, МТИТС, МВР, ИАА, АПИ.

Независими консултанти по безопасност на движението.

Във висшето образование и  научноизследователската дейност.

Развитие на собствен бизнес в областта на транспортната инфраструктура.

Учебен план на специалността