Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 “Архитектура и строителство”, които желаят да придобият магистърска степен по специалността “Транспортно строителство”.  Студентите получават квалификация “магистър – строителен инженер”, след успешно завършване на задочното си обучение в продължение на три семестъра, последният от които е дипломен. Кандидатите трябва да са завършили петгодишния курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ или степените “бакалавър” и “магистър” в български висши училища, с диплома за придобита квалификация “строителен инженер”.

Учебен план на специалността

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование, със степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ”, със среден успех от дипломата за висше образование най – малко “добър”.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: “Магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура”. Продължителност на програмата: четири семестъра, като през последния семестър се разработва дипломна работа.

Студентите научават основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най – важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните професионални нива – ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и  управленски екипи, както и в други организации, свързани с транспортната инфраструктура.

Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено – технически отдели.

Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.

Учебен план на специалността

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска или магистърска степен от професионално направление 5.7 “Архитектура и строителство” с квалификация “Строителен инженер”.   Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас – фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия също изисква прилагането на специализирани геотехнически конструктивни мерки за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. Все по-често авариите в строителството се дължат предимно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката. Обучението е редовно в продължение на два семестъра.

Учебен план на специалността