Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Специалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ още от създаването на университета. Това е една уникална и съвременна специалност, която подготвя инженерни кадри за една  от най-перспективните в света и в България области на строителството, финансово обезпечена и развиваща се с бързи темпове. След втори курс студентите могат да се обучават в следните специализации – “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” и “Строителство на транспортни съоръжения”. Изборът на специализация зависи от желанието на студента и от неговия успех. Обучението е девет учебни и един дипломен семестър и дава задълбочени познания по проектиране, строителство и поддържане на пътища, железопътни линии, метро, трамвайни линии, улици, мостове, тунели и други съоръжения. Завършилите обучението си инженери намират гарантирана, високо платена реализация в многобройните строителни фирми, изпълняващи пътно и железопътно строителство, в железопътната инфраструктура, в Софийски метрополитен, в държавната администрация, както и в собствени проекти и компании.

Учебен план на специалността

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение

Задочното обучение по специалността “Транспортно строителство” позволява на студентите да завършат своето висше образование и да получат желаната специализация, без да се откъсват от работата си или от други свои дейности. Този начин на обучение е подходящ за хора, които вече са намерили своята реализация или желаят да работят и да получават доходи, докато следват. Обучението продължава шест години, като последният семестър е дипломен. Очните занятия се провеждат на етапи, в продължение на около две седмици, през зимен и летен семестър.

Учебен план на специалността