СТАРТИРА ПРИЕМ ПО НОВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ“

УАСГ и АМВР обявяват прием в платено обучение в НОВА магистърска програма по БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ към Факултет по транспортно строителство на УАСГ  и Факултет „Пожарна безопасност“ – ЗАДОЧНА форма на обучение.

В края на обучението успешно завършилите студенти ще получат диплома за Магистър по безопасност на пътното движение, подписана от Ректора на УАСГ и Ректора на Академия на МВР.

Условия за прием: Придобита степен на обучение „Бакалавър“ или „Магистър“ от област на висше образование 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана и успех, не по-малък от 3.50. Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища.

Продължителност на обучението: Три семестъра с обща продължителност една година и половина, включително разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия през последния (трети) семестър.

Таксата за обучение е 500 лева на семестър или общо 1500 лева и се заплаща еднократно (или на три вноски).

Важни дати:

– От 10.07.2022г. до 15.09.2022 г. – предварително подаване на заявление и диплома за висше образование. Заявлението и дипломата за висше образование се изпращат, подписани и сканирани, на имейл адреси: office@fte-uacg.bg, trainingdepartment@mvr.bg

– На 22.09.2022 г. – обявяване на списък с одобрените кандидати. Списъкът с одобрените кандидати се публикува на интернет страниците на Академията на МВР и на Факултета по транспортно строителство, в сайта на УАСГ.

– От 26.09.22 г. до 30.09.22 г. подаване на документи за записване в канцеларията на Академията на МВР, бул. „Александър Малинов“ № 1, ет. 4, ст. 414 в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

Необходими документи за записване на одобрените кандидати:

  • Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.
  • Студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки, документ за платена такса за обучение.

– Начало на обучението – 3 октомври 2022 г., като студентите ще бъдат уведомени предварително и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия на страниците на Факултета по транспортно строителство на УАСГ и Академията на МВР.

За разяснения и въпроси, можете да се свържете с:

  • инж. Росица Македонска – Координатор на проекта от страна на УАСГ.

E-mail: rmakedonska_fce@uacg.bg, моб. тел: +359882047722;

  • инж. Кирил Мерджев – Началник отдел УИД, Академия на МВР.

E-mail: trainingdepartment@mvr.bg, тел. +359 2 9829212, +359887642702

0